ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

logo-maeo

 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  

และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

img19 

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  

img7 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 

img7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
img7 รายงานผลการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
img7 รายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปี 2561 
8787
news
KK
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้5
เมื่อวานนี้3
สัปดาห์นี้115
เดือนนี้202
ทั้งหมด40760
QR-Code