ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

 

งบประมาณ 2564
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง-หนองผา หมู่ที่2บ้านแม่อ้อนอก
img17 โครงการปรับปรุงอาคารศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
img17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางป่าสุสานคริสตจักรฯ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ
งบประมาณ 2563
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้
img17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง
img17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย
img17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ
img17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย
img17 โครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ
img17 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย
img17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้
img17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา
img17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง
img17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ เชื่อมถนนขึ้นพระธาตุกู่แก้ว
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหนองบัวหมู่11 เชื่อมฌาปนกิจสถานหมู่11
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมบ้านทุ่งทองกว๋าว หมู่ที่3
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง
img17 โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
img17 โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง
img17 โครงการก่อสร้างไหล่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง
img17 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ
img17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก
img17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
img17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง
งบประมาณ 2562
img17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา
img17 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง
img17 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย
img17 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ
img17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน
img17 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก
img17 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ 
img17 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ
img17 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงชัย
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 6 
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง
 งบประมาณ 2561
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ
img17 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านแก้วรุ่งเรือง
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 20 บ้านสักทรายทอง
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง
img17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ 
img17 โครงการดาดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง
img17 โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถภายในบริเวรอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ
img17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง
img17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าตำบลแม่อ้อ แบบ ปร.4
img17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าตำบลแม่อ้อ แบบ ปร.5
img17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าตำบลแม่อ้อ แบบ ปร.6
img17 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 12
img17 โครงการถมดินปรับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า
img17 โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด อบต.แม่อ้อ แบบ ปร.4(1)
img17 โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด อบต.แม่อ้อ แบบ ปร.4(2)
img17 โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด อบต.แม่อ้อ แบบ ปร.5
img17 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
img17 ค่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
งบประมาณ 2560
img17 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 14 
img17 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
img17 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
img17 โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก 
img17 โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบตแม่อ้อ หลังเก่า
img17 โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตูน้ำ หมู่ที่ 10  บ้านแม่แก้วเหนือ
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 20
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 10
img17 โครงการปรับปรุงรบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
img17 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 6
img17 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่อ้อ หมู่ที่ 1
img17 โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
img17 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10
img17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 17
img17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 18
img17 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ
img17 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ

 

 

 

 

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้20
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้54
เดือนนี้261
ทั้งหมด40819
QR-Code