ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ KM
พระราชบัญญัติ
Clip  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
Clip พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
Clip พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
Clip พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
Clip พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
Clip พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Clip พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
Clip ระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
Clip พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
Clip พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระเบียบ
Clip ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2541
Clip ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Clip ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบต. พ.ศ. 2547
Clip ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
Clip ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Clip ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
Clip ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
Clip ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
Clip ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
มาตรฐาน
Clip มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Clip มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
คู่มือ
Clip คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
Clip คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศ
Clip ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
Clip การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Clip แนวทางการตรวจประเมิน อบต. เพื่อยกระดับตำแหน่งปลัด อบต. สูงขึ้นกรณีพิเศษ

หน่วยงานที่สำคัญ


 

ราคาน้ำมัน

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้9
เมื่อวานนี้39
สัปดาห์นี้48
เดือนนี้401
ทั้งหมด3029
QR-Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี

10 มิถุนายน 2557

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี          1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่วันที...

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเวียงห้าว

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเวียงห้าว

26 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 อบต.เวียงห้าว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงห้าวและสนง.ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเวียง...

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจ

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจ

04 เมษายน 2557

โครงการ อบต.แม่อ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง วันที่ 11 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2557 มีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก,เทศบาลตำบลสันมะเค็ด,...

การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

04 เมษายน 2557

การฝึกอบรมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพข้าว กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยมีเกษต...

อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ

อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ

19 กุมภาพันธ์ 2557

อบต.แม่อ้อ ประชุมชี้แจง กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาอย่างแท้จริง พร้อมแนะนำคณะกรรมการฯ (พี่เลี้ยง) ใ...

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557

11 กุมภาพันธ์ 2557

อบต.แม่อ้อ เปิดเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางเดินสุขภาพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อบต.แม่อ้อ  

ต้อนรับ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ต้อนรับ ฯพณฯวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

31 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 อบต.แม่อ้อ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ ฯพณฯวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมามอบนโยบายข้อราชการ และมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่พ...

อบต.แม่อ้อ กิจกรรมวันปิยะมหาราช

อบต.แม่อ้อ กิจกรรมวันปิยะมหาราช

31 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ตำบลแม่อ้อโดยนายสมคิด  ศรีมูล นายก อบต. นายถวิล  เผ่ากา กำนันตำบล นายอินตา เมืองมูล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยเหล่าผู้ใหญ่บ้าน ผช. สมาชิกสภา ฯ และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม...

«
»

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (แห่งใหม่)

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (แห่งใหม่)

15 สิงหาคม 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ      (แห่งใหม่) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย...

สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (แห่งใหม่)

สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (แห่งใหม่)

28 พฤษภาคม 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ (แห่งใหม่) ปริมาณงานค่าความลึก ณ บริเวณที่ดำเนินการประมาณ 110.00 เมตร เป็...

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

28 พฤษภาคม 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้           1. โครงการขยายผิวจ...

จ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

จ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

21 เมษายน 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18...

จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

21 เมษายน 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้           1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต...

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวพื้นอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวพื้นอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

25 มีนาคม 2557

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 266,610บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอี...

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

04 มีนาคม 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ รายละเอียดเพิ่มเติม

จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลแม่อ้อ

04 มีนาคม 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,948,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้           1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต...

จ้างเหมาโครงการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

จ้างเหมาโครงการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

04 มีนาคม 2557

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแก่ชุมชนในตำบลแม่อ้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,279 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

27 กุมภาพันธ์ 2557

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ประมูลราคาโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้เสน...

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

21 กุมภาพันธ์ 2557

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าร่วมซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็ก...

ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

05 กุมภาพันธ์ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคากลางของการจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท (-สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน-) ด้วยระบบ...

«
»

ข่าวภาพกิจกรรม

«
»
ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว